ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "genesis- beginning"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  genesis- beginning

  ความหมายคล้ายกันกับ birth

  แปลว่า เริ่มต้นปฐมกาล

  ความหมายคล้ายกันกับ birth

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "genesis- beginning"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
originbirth
birthbirth

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "birth" เหมือนกับ "genesis- beginning"   ได้แก่