ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "genesis- beginning"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    genesis- beginning

    ความหมายคล้ายกันกับ birth

    แปลว่า เริ่มต้นปฐมกาล

    ความหมายคล้ายกันกับ birth

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "genesis- beginning"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
birthbirth
originbirth

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "birth" เหมือนกับ "genesis- beginning"   ได้แก่