ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร V

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร V

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

vacant

ความหมายคล้ายกันกับ vacant

vacillate

ความหมายคล้ายกันกับ waver

valiant

ความหมายคล้ายกันกับ brave

valor

ความหมายคล้ายกันกับ might

value

ความหมายคล้ายกันกับ value

vanquisher

ความหมายคล้ายกันกับ victor

varied

ความหมายคล้ายกันกับ different

variety

ความหมายคล้ายกันกับ kind

various

ความหมายคล้ายกันกับ many

vary

ความหมายคล้ายกันกับ change

vast

ความหมายคล้ายกันกับ great

vast

ความหมายคล้ายกันกับ vast

vehicle

ความหมายคล้ายกันกับ car

veil

ความหมายคล้ายกันกับ hide

velocity

ความหมายคล้ายกันกับ speed

vend

ความหมายคล้ายกันกับ sell

verbalize

ความหมายคล้ายกันกับ say

verify

ความหมายคล้ายกันกับ verify

very soon

ความหมายคล้ายกันกับ just

veto

ความหมายคล้ายกันกับ prohibit

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม