Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด use

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด use
 1. apply

  แปลว่า นำไปใช้

 2. employ

  แปลว่า จ้าง

 3. exercise

  แปลว่า ออกกำลังกาย

 4. operate

  แปลว่า ทำงาน

 5. use

  แปลว่า ใช้

 6. utilize

  แปลว่า ใช้ประโยชน์จาก