Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด surpass

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด surpass
 1. beat

  แปลว่า เอาชนะ

 2. exceed

  แปลว่า เกิน

 3. go beyond

  แปลว่า ก้าวไกล

 4. outdo

  แปลว่า เอาชนะ

 5. outshine

  แปลว่า outshine

 6. surpass

  แปลว่า เกิน