Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด strength

จำนวนทั้งหมด 8 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด strength
 1. energy

  แปลว่า พลังงาน

 2. force

  แปลว่า บังคับให้

 3. might

  แปลว่า อาจ

 4. muscle

  แปลว่า กล้ามเนื้อ

 5. potency

  แปลว่า ความแข็งแรง

 6. power

  แปลว่า พลังงาน

 7. strength

  แปลว่า ความแข็งแรง

 8. vigor

  แปลว่า ความแข็งแรง