Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด show

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด show
 1. demonstrate

  แปลว่า แสดงให้เห็นถึง

 2. display

  แปลว่า จอแสดงผล

 3. explain

  แปลว่า อธิบาย

 4. illustrate

  แปลว่า แสดงให้เห็นถึง

 5. show

  แปลว่า แสดง