Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด revise

จำนวนทั้งหมด 9 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด revise
 1. adjust

  แปลว่า ปรับ

 2. alter

  แปลว่า เปลี่ยนแปลง

 3. amend

  แปลว่า แก้ไข

 4. change

  แปลว่า การเปลี่ยนแปลง

 5. correct

  แปลว่า ถูกต้อง

 6. improve

  แปลว่า ปรับปรุง

 7. modify

  แปลว่า ปรับเปลี่ยน

 8. revise

  แปลว่า แก้ไข

 9. rework

  แปลว่า ทำใหม่