ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร P

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร P

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/6 มีดังรายการต่อไปนี้

pace

ความหมายคล้ายกันกับ speed

pace

ความหมายคล้ายกันกับ walk

page

ความหมายคล้ายกันกับ page

pain

ความหมายคล้ายกันกับ pain

pair

ความหมายคล้ายกันกับ pair

pandemonium

ความหมายคล้ายกันกับ uproar

pardon

ความหมายคล้ายกันกับ pardon

part

ความหมายคล้ายกันกับ part

partition

ความหมายคล้ายกันกับ divide

pass over

ความหมายคล้ายกันกับ omit

patch up

ความหมายคล้ายกันกับ mend

patch up

ความหมายคล้ายกันกับ fix

pay attention

ความหมายคล้ายกันกับ listen

peaceful

ความหมายคล้ายกันกับ calm

peak

ความหมายคล้ายกันกับ peak

peak

ความหมายคล้ายกันกับ peak

peek

ความหมายคล้ายกันกับ look

peep

ความหมายคล้ายกันกับ look

penitent

ความหมายคล้ายกันกับ sorry

people

ความหมายคล้ายกันกับ people

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม