Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด outlive

จำนวนทั้งหมด 4 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด outlive
 1. live longer than

  แปลว่า ชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า

 2. outlast

  แปลว่า อยู่ได้นานกว่า

 3. outlive

  แปลว่า นานกว่า

 4. survive

  แปลว่า เอาตัวรอด