Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด ornament

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด ornament
 1. adornment

  แปลว่า เครื่องประดับ

 2. decoration

  แปลว่า ตกแต่ง

 3. embellishment

  แปลว่า อลังการ

 4. enhancement

  แปลว่า เพิ่มประสิทธิภาพของ

 5. enrichment

  แปลว่า เพิ่มคุณค่า

 6. ornament

  แปลว่า เครื่องประดับ