Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด O

จำนวนทั้งหมด 34 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด O
 1. obese

  แปลว่า อ้วน

 2. obese

  แปลว่า อ้วน

 3. obliged

  แปลว่า หน้าที่

 4. obtain

  แปลว่า ขอรับ

 5. obtain

  แปลว่า ขอรับ

 6. occasion

  แปลว่า โอกาส

 7. occupation

  แปลว่า อาชีพ

 8. occupation

  แปลว่า อาชีพ

 9. occupied

  แปลว่า ครอบครอง

 10. occur

  แปลว่า เกิดขึ้นได้

 11. offer

  แปลว่า ข้อเสนอ

 12. offering

  แปลว่า อำนวยความสะดวก

 13. offspring

  แปลว่า ลูกหลาน

 14. often

  แปลว่า มักจะ

 15. often

  แปลว่า มักจะ

 16. old

  แปลว่า เก่า

 17. omit

  แปลว่า ละเว้น

 18. one

  แปลว่า หนึ่ง

 19. open

  แปลว่า เปิด

 20. operate

  แปลว่า ทำงาน

 21. origin

  แปลว่า จุดเริ่มต้น

 22. original

  แปลว่า ต้นฉบับ

 23. ornament

  แปลว่า เครื่องประดับ

 24. out of control

  แปลว่า ออกจากการควบคุม