ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร N

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร N

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

novel

ความหมายคล้ายกันกับ new

novice

ความหมายคล้ายกันกับ novice

now

ความหมายคล้ายกันกับ just

numerous

ความหมายคล้ายกันกับ frequent

numerous

ความหมายคล้ายกันกับ many

nutty

ความหมายคล้ายกันกับ mad

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม