ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร M

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร M

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 4/4 มีดังรายการต่อไปนี้

modify

ความหมายคล้ายกันกับ revise

moment

ความหมายคล้ายกันกับ time

momentum

ความหมายคล้ายกันกับ speed

moral

ความหมายคล้ายกันกับ just

morose

ความหมายคล้ายกันกับ glum

mortified

ความหมายคล้ายกันกับ shame

most important

ความหมายคล้ายกันกับ primary

most recent

ความหมายคล้ายกันกับ last

motionless

ความหมายคล้ายกันกับ still

mountaintop

ความหมายคล้ายกันกับ peak

move

ความหมายคล้ายกันกับ go

move

ความหมายคล้ายกันกับ move

move

ความหมายคล้ายกันกับ walk

muddle

ความหมายคล้ายกันกับ mistake

mull over

ความหมายคล้ายกันกับ think

multitudinous

ความหมายคล้ายกันกับ many

munch

ความหมายคล้ายกันกับ eat

municipality

ความหมายคล้ายกันกับ city

murder

ความหมายคล้ายกันกับ kill

muscle

ความหมายคล้ายกันกับ strength

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม