Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด M

จำนวนทั้งหมด 80 คำ - หน้า 1/4

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด M
 1. mad

  แปลว่า บ้า

 2. mad

  แปลว่า บ้า

 3. main

  แปลว่า หลัก

 4. major

  แปลว่า สำคัญ

 5. make

  แปลว่า ทำให้

 6. make clear

  แปลว่า ให้ชัดเจน

 7. make good

  แปลว่า ทำให้ดี

 8. make illegal

  แปลว่า ทำผิดกฎหมาย

 9. make up

  แปลว่า ทำขึ้น

 10. make well

  แปลว่า ทำได้ดี

 11. make well

  แปลว่า ทำได้ดี

 12. malicious

  แปลว่า ที่เป็นอันตราย

 13. manner

  แปลว่า ลักษณะ

 14. manner

  แปลว่า ลักษณะ

 15. many

  แปลว่า หลาย

 16. many times

  แปลว่า หลายครั้ง

 17. march

  แปลว่า มีนาคม

 18. margin

  แปลว่า ขอบ

 19. mark

  แปลว่า ทำเครื่องหมาย

 20. market

  แปลว่า ตลาด

 21. marvelous

  แปลว่า ยิ่งใหญ่

 22. mature

  แปลว่า แก่ ๆ

 23. mature

  แปลว่า แก่ ๆ

 24. max out

  แปลว่า ออกสูงสุด