Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด key

จำนวนทั้งหมด 7 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด key
 1. answer

  แปลว่า คำตอบ

 2. basis

  แปลว่า ข้อมูลพื้นฐาน

 3. key

  แปลว่า คีย์

 4. means

  แปลว่า หมายความว่า

 5. secret

  แปลว่า ความลับ

 6. solution -explanation

  แปลว่า โซลูชั่น-คำอธิบาย

 7. source

  แปลว่า แหล่งที่มา