Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด income

จำนวนทั้งหมด 4 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด income
 1. earnings

  แปลว่า กำไร

 2. income

  แปลว่า รายได้

 3. proceeds -pay

  แปลว่า เงินสดรับ - จ่าย

 4. revenue

  แปลว่า รายได้