Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด explain

จำนวนทั้งหมด 7 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด explain
 1. clarify

  แปลว่า ชี้แจง

 2. elucidate

  แปลว่า elucidate

 3. enlighten

  แปลว่า สอน

 4. explain

  แปลว่า อธิบาย

 5. expound

  แปลว่า สำแดง

 6. give details

  แปลว่า ให้รายละเอียด

 7. make clear

  แปลว่า ให้ชัดเจน