Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด disaster

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด disaster
 1. adversity

  แปลว่า ความทุกข์ยาก

 2. calamity

  แปลว่า ภาวนา

 3. catastrophe

  แปลว่า แผ่นดินไหว

 4. disaster

  แปลว่า ภัยพิบัติ

 5. tragedy

  แปลว่า โศกนาฏกรรม