Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด danger

จำนวนทั้งหมด 7 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด danger
 1. danger

  แปลว่า อันตราย

 2. hazard

  แปลว่า อันตราย

 3. jeopardy

  แปลว่า อันตราย

 4. menace

  แปลว่า คุกคาม

 5. peril

  แปลว่า อันตราย

 6. risk

  แปลว่า ความเสี่ยง

 7. threat

  แปลว่า คุกคาม