Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด C

จำนวนทั้งหมด 124 คำ - หน้า 1/6

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด C
 1. calamity

  แปลว่า ภาวนา

 2. call

  แปลว่า โทร

 3. call for

  แปลว่า เรียกร้องให้

 4. callous

  แปลว่า callous

 5. calm

  แปลว่า ความสงบ

 6. capable

  แปลว่า ความสามารถใน

 7. capacity

  แปลว่า กำลังการผลิต

 8. captivate

  แปลว่า จับใจ

 9. car

  แปลว่า รถ

 10. career

  แปลว่า อาชีพ

 11. careful

  แปลว่า ระมัดระวัง

 12. careless

  แปลว่า ไม่ระมัดระวัง

 13. careless

  แปลว่า ไม่ระมัดระวัง

 14. caring

  แปลว่า การดูแลรักษา

 15. carry

  แปลว่า ดำเนินการ

 16. carry on

  แปลว่า ดำเนินการใน

 17. cart

  แปลว่า รถเข็น

 18. catastrophe

  แปลว่า แผ่นดินไหว

 19. category

  แปลว่า ประเภท

 20. cautious

  แปลว่า ระมัดระวัง

 21. cease

  แปลว่า หยุด

 22. challenging

  แปลว่า ท้าทาย

 23. champ

  แปลว่า แชมป์

 24. champion

  แปลว่า แชมป์