ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร C

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร C

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/7 มีดังรายการต่อไปนี้

calamity

ความหมายคล้ายกันกับ disaster

call

ความหมายคล้ายกันกับ call

call for

ความหมายคล้ายกันกับ need

callous

ความหมายคล้ายกันกับ mean

calm

ความหมายคล้ายกันกับ calm

capable

ความหมายคล้ายกันกับ able

capacity

ความหมายคล้ายกันกับ might

captivate

ความหมายคล้ายกันกับ charm

car

ความหมายคล้ายกันกับ car

career

ความหมายคล้ายกันกับ job

careful

ความหมายคล้ายกันกับ careful

careless

ความหมายคล้ายกันกับ reckless

careless

ความหมายคล้ายกันกับ reckless

caring

ความหมายคล้ายกันกับ kind

carry

ความหมายคล้ายกันกับ carry

carry on

ความหมายคล้ายกันกับ continue

cart

ความหมายคล้ายกันกับ carry

catastrophe

ความหมายคล้ายกันกับ disaster

category

ความหมายคล้ายกันกับ kind

cautious

ความหมายคล้ายกันกับ careful

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม