Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด border

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด border
 1. border

  แปลว่า เส้นขอบ

 2. boundary

  แปลว่า ขอบเขต

 3. edge

  แปลว่า ขอบ

 4. margin

  แปลว่า ขอบ

 5. perimeter

  แปลว่า ในขอบเขต