ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร B

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร B

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

back

ความหมายคล้ายกันกับ back

backside

ความหมายคล้ายกันกับ back

bamboozle

ความหมายคล้ายกันกับ cheat

ban

ความหมายคล้ายกันกับ prohibit

bandit

ความหมายคล้ายกันกับ thief

bar

ความหมายคล้ายกันกับ prohibit

basis

ความหมายคล้ายกันกับ key

be fond of

ความหมายคล้ายกันกับ like

be in motion

ความหมายคล้ายกันกับ move

be indecisive

ความหมายคล้ายกันกับ waver

be irresolute

ความหมายคล้ายกันกับ waver

be keen on

ความหมายคล้ายกันกับ like

be partial to

ความหมายคล้ายกันกับ like

bear

ความหมายคล้ายกันกับ bear

beat

ความหมายคล้ายกันกับ surpass

before

ความหมายคล้ายกันกับ before

beg

ความหมายคล้ายกันกับ urge

begin

ความหมายคล้ายกันกับ begin

begin

ความหมายคล้ายกันกับ start

beginner

ความหมายคล้ายกันกับ novice

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม