Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด achieve

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด achieve
 1. accomplish

  แปลว่า ประสบความสำเร็จ

 2. achieve

  แปลว่า บรรลุ

 3. attain

  แปลว่า บรรลุ

 4. complete

  แปลว่า เสร็จสมบูรณ์

 5. reach

  แปลว่า การเข้าถึง

 6. realize

  แปลว่า ตระหนักถึง