ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร S

Slang คำสแลง - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

sack

ตัวอย่าง When did you hit the sack last night?

scam

ตัวอย่าง Don't lose your money in some kind of scam.

scarf

ตัวอย่าง Since he hadn't eaten in a week, he scarfed down everything on his plate.

schmuck

ตัวอย่าง What a stupid schmuck.

screw around

ตัวอย่าง If you screw around all day at this work, you will have to come back again.

screw up

ตัวอย่าง If you screw up one more time, I will fire you.

sharp

ตัวอย่าง He is very sharp with numbers

shot

ตัวอย่าง I'll give the puzzle another shot.

shot down

ตัวอย่าง Everyone shot down my idea at first, but later agreed that it was a good idea.

slammer

ตัวอย่าง The police threw them both in the slammer.

smashed

ตัวอย่าง Try not to get smashed at the beer party.

smoke eater

ตัวอย่าง My father is a smoke eater.

split

ตัวอย่าง It is time to split and go see the movie.

spook

ตัวอย่าง The cows were spooked by the howling of the wolves.

spud

ตัวอย่าง Do you want rice or spuds for dinner?

square

ตัวอย่าง My father looks square in his jacket.

steamed up

ตัวอย่าง Don't get so steamed up over the issue.

stink

ตัวอย่าง This whole operation stinks.

straight

ตัวอย่าง I want you to give me a straight answer.

stressed

ตัวอย่าง I am really stressed by all the recent world events.

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ