ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร G

Slang คำสแลง - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

get into something

ตัวอย่าง I got into gardening in high school.

get it

ตัวอย่าง I listened to the joke twice, but I still don't get it.

get with it

ตัวอย่าง If you don't get with it, we will never finish this work.

gig

ตัวอย่าง I have a gig on Saturday night from 7:00 to 10:00.

glitch

ตัวอย่าง This computer program has a glitch.

glitzy

ตัวอย่าง This is a pretty glitzy hotel to be staying in.

go

ตัวอย่าง Let me have a go at solving the problem.

go bananas

ตัวอย่าง I am going to go bananas if I don't have a vacation soon.

go down

ตัวอย่าง What is going down?

goof

ตัวอย่าง I am really a goof at times.

goof up

ตัวอย่าง I really goofed up when I painted my room green.

goofy

ตัวอย่าง You are always acting goofy these days.

gourd

ตัวอย่าง Use your gourd to figure out what is happening.

grand

ตัวอย่าง His salary is twenty grand.

grass

ตัวอย่าง Lots of students smoke grass in the dormitory.

gravy

ตัวอย่าง This job is pure gravy.

groovy

ตัวอย่าง This music is groovy.

gross

ตัวอย่าง Picking your nose is really a gross habit.

gross-out

ตัวอย่าง The party was a gross-out.

grub

ตัวอย่าง Where is the best place to get some grub around here?

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ