ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร C

Slang คำสแลง - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

call

ตัวอย่าง The weatherman made a good call about when the storm would come.

can

ตัวอย่าง Do you know where the can is?

carb

ตัวอย่าง My motorcycle's carb is out of adjustment.

catch some rays

ตัวอย่าง I'm going to lie on the beach and catch some rays.

catch some Z's

ตัวอย่าง I need to catch some Z's before I go on my trip.

cheesy

ตัวอย่าง That is really a cheesy looking outfit.

chicken

ตัวอย่าง Don't be a chicken.

chintzy

ตัวอย่าง That really was a chintzy present you got him.

chow down

ตัวอย่าง I need to find a place to chow down.

clip

ตัวอย่าง Watch out or they will clip you at that bar.

clunker

ตัวอย่าง I can't go on a date in that clunker.

cold fish

ตัวอย่าง My date for the dance was a cold fish.

collar

ตัวอย่าง I knew they would collar the robber sooner or later.

come up for air

ตัวอย่าง He has to come up for air or he will die from exhaustion.

con

ตัวอย่าง Don't try to con me.

cool

ตัวอย่าง This is a really cool place to work.

cool down

ตัวอย่าง Things should cool down in a day or two.

cop

ตัวอย่าง How did you get the road sign? I copped it.

cop

ตัวอย่าง The cop showed me his badge.

couch potato

ตัวอย่าง He is a couch potato.

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ