ค้นหาIdioms

Idioms หมวดตัวอักษร H

Idioms มีดังรายการต่อไปนี้

Hands Down

ตัวอย่าง That was hands down the best movie I have seen all year.

Hang A Left

ตัวอย่าง Should I go straight at this intersection? Reply: No. Hang a left.

Hang On To It

ตัวอย่าง You're lucky to have Laura as a girlfriend. Hang on to her.

Hang On Your Every Word

ตัวอย่าง When you tell a story, Jean hangs on your every word.

Hang Out With Me

ตัวอย่าง I really like hanging out with you.

Hanging On To Your Coattails

ตัวอย่าง Doesn't it bother you to have someone like that hanging on to your coattails?

Have A Close Call

ตัวอย่าง Did you see? She almost got hit by that bus. Reply: That was a close call.

Have A Clue About Something

ตัวอย่าง Jane doesn't have a clue about the surprise party we are planning for her.

Have A Conniption Fit

ตัวอย่าง When Anne finds out, she'll have a conniption fit.

Have A Go At Something

ตัวอย่าง Would you like to play goalie today? Reply: Sure, I'll have a go at it.

Have A Good Command Of Something

ตัวอย่าง My brother has an excellent command of the German language.

Have A Good Head On One's Shoulders

ตัวอย่าง Your son has a good head on his shoulders.

Have A Green Thumb

ตัวอย่าง My grandmother has a green thumb. You should see her garden.

Have No Idea

ตัวอย่าง What time is it? Answer: I have no idea.

Have Something Down Pat

ตัวอย่าง Did you memorize the speech? Reply: I''ve got it down pat.

He Backed Out

ตัวอย่าง Didn't Bob say he was coming? Reply: Yes, He backed out.

He Bailed Out

ตัวอย่าง Did the pilot die in the crash? Reply: No. He bailed out, and lived.

He Got A Black Eye

ตัวอย่าง Dan got a black eye at school today. Reply: Did he get in a fight? Answer: Yes.

Head Over Heels

ตัวอย่าง He was running so fast that when he jumped and got hit he went head over heels.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ