รวมหมวดหมู่ ของ Idioms

Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวตามความหมายของคำนั้น ๆ เมื่ออยู่รวมกับคำอื่นเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

Idioms หมวด A-Z