ก.ป.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียกุดจับประชาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี

1

ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

2