ก.น.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

2