อักษรย่อ หมวด โรคภัย

จำนวนทั้งหมด 2 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด โรคภัย
  1. สมส.

    ย่อมาจาก สมาธิสั้น

    หมายเหตุ โรคสมาธิสั้น

  2. อทก.

    ย่อมาจาก ออทิสติก

    หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการเรียนรู้