อักษรย่อ หมวด อ

จำนวนทั้งหมด 208 คำ - หน้า 9/9

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด อ
 1. อสค.

  ย่อมาจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

  หมายเหตุ (เดิมใช้ อ.ส.ค.)

 2. อสช

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

 3. อสช

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 4. อสช

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 5. อสช

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง

 6. อสช

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

 7. อสช

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 8. อสช

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 9. อสช

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร

 10. อสม.

  ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุข

 11. อสร.

  ย่อมาจาก องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

 12. อสล

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 13. อสล

  ย่อมาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

 14. อสส.

  ย่อมาจาก องค์การสวนสัตว์

 15. ออท.

  ย่อมาจาก เอกอัครราชทูต

 16. อุ.อา.ก.ส.

  ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา

  หมายเหตุ (หัวใจเศรษฐี)