อักษรย่อ หมวด ห

จำนวนทั้งหมด 165 คำ - หน้า 7/7

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ห
 1. หภ.ศศธ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  หมายเหตุ คณะเศรษฐศาสตร์

 2. หภ.ศศพ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

  หมายเหตุ คณะเศรษฐศาสตร์

 3. หภ.ศศร.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

  หมายเหตุ คณะเศรษฐศาสตร์

 4. หภ.ศส.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

  หมายเหตุ คณะนิเทศศาสตร์

 5. หภ.สถ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาสถิติ

  หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 6. หภ.สบช.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาการสอบบัญชีและภาษีอากร

  หมายเหตุ คณะบัญชี

 7. หภ.สสบ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์

  หมายเหตุ คณะนิเทศศาสตร์

 8. หภ.อก.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

  หมายเหตุ คณะมนุษยศาสตร์

 9. หภ.อน.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

  หมายเหตุ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 10. หภ.อฟท.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

  หมายเหตุ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 11. หภ.อภ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

  หมายเหตุ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 12. หภ.อม.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

  หมายเหตุ คณะบริหาธุรกิจ

 13. หภ.อลท.

  ย่อมาจาก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  หมายเหตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 14. หร.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 15. หศ.บจศ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไป

  หมายเหตุ สายวิชาการ

 16. หศ.พบค.

  ย่อมาจาก หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากร

  หมายเหตุ ฝ่ายบุคลากร

 17. หส.กรท.

  ย่อมาจาก หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติ

 18. หส.คกม.

  ย่อมาจาก หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย

  หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติ

 19. หส.นนช.

  ย่อมาจาก หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

  หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติ

 20. หส.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 21. หสน.

  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล