อักษรย่อ หมวด ห

จำนวนทั้งหมด 165 คำ - หน้า 2/7

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ห
 1. ห.ร.ม.

  ย่อมาจาก ตัวหารร่วมมาก

 2. ห.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

 3. ห.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหินดาดวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

 4. ห.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 5. ห.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวถนนวิทยา จังหวัดชลบุรี

 6. ห.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยยางวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 7. ห.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 8. ห.ว.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

 9. ห.ว.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหินกองวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 10. ห.ว.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 11. ห.ว.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหอวังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 12. ห.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 13. ห.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยยางศึกษา จังหวัดระยอง

 14. ห.ห.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 15. ห.ห.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 16. ห.อ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 17. หค.พภษ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา

  หมายเหตุ สถาบันภาษา

 18. หค.หศ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าโครงการหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  หมายเหตุ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 19. หค.อนศ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าโครงการปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์

  หมายเหตุ บัณฑิตวิทยาลัย

 20. หจก.

  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 21. หน.

  ย่อมาจาก หัวหน้า

 22. หน.กก.

  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา

  หมายเหตุ สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

 23. หน.กง.

  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกการเงิน

  หมายเหตุ ฝ่ายการคลัง

 24. หน.กงศ.

  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกการเงินกิจกรรมนักศึกษา

  หมายเหตุ ฝ่ายการคลัง