อักษรย่อ หมวด หน่วยงานมหาวิทยาลัย

จำนวนทั้งหมด 208 คำ - หน้า 1/9

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด หน่วยงานมหาวิทยาลัย
 1. คณ.นต.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะนิติศาสตร์

  หมายเหตุ คณะนิติศาสตร์

 2. คณ.นศ.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

  หมายเหตุ คณะนิเทศศาสตร์

 3. คณ.บช.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะบัญชี

  หมายเหตุ คณะบัญชี

 4. คณ.บฑ.

  ย่อมาจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  หมายเหตุ บัณฑิตวิทยาลัย

 5. คณ.บธ.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  หมายเหตุ คณะบริหาธุรกิจ

 6. คณ.มน.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

  หมายเหตุ คณะมนุษยศาสตร์

 7. คณ.วท.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 8. คณ.วนช.

  ย่อมาจาก คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

  หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติ

 9. คณ.วศ.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

  หมายเหตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 10. คณ.ศก.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

  หมายเหตุ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 11. คณ.ศศ.

  ย่อมาจาก คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

  หมายเหตุ คณะเศรษฐศาสตร์

 12. ทป.วกต.

  ย่อมาจาก ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการตลาด

  หมายเหตุ ผู้บริหาร

 13. ป.นอป.

  ย่อมาจาก ประธานกรรมการบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา

  หมายเหตุ ผู้บริหาร

 14. ปวจ.

  ย่อมาจาก ประธานกรรมการนโยบายวิจัย

  หมายเหตุ ผู้บริหาร

 15. ผกพ.

  ย่อมาจาก ผู้ประสานงานกรุงเทพโพลล์

  หมายเหตุ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 16. ผกฬ.

  ย่อมาจาก ผู้เชี่ยวชาญการกีฬา

  หมายเหตุ สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

 17. ผช.กค.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

  หมายเหตุ ผู้บริหาร

 18. ผช.กนศ.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  หมายเหตุ ผู้บริหาร

 19. ผช.คนต.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์

  หมายเหตุ คณะนิติศาสตร์

 20. ผช.คนศ.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

  หมายเหตุ คณะนิเทศศาสตร์

 21. ผช.คบช.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะบัญชี

  หมายเหตุ คณะบัญชี

 22. ผช.คบฑ.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  หมายเหตุ บัณฑิตวิทยาลัย

 23. ผช.คบธ.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  หมายเหตุ คณะบริหาธุรกิจ

 24. ผช.คมน.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

  หมายเหตุ คณะมนุษยศาสตร์