อักษรย่อ - หมวด ศ

(หน้า 1/2)

 • ศ.

  ย่อมาจาก
  ศาสตราจารย์

  999+
  views

 • ศ.

  ย่อมาจาก
  วันศุกร์

  999+
  views

 • ศ.

  ย่อมาจาก
  ศอก
  หมายเหตุ
  (หน่วยความยาว)

  999+
  views

 • ศ.บ.

  ย่อมาจาก
  ศิลปบัณฑิต

  999+
  views

 • ศ.ป.ก.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์ปฏิบัติการ

  797
  views

 • ศ.ศ.ป.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
  หมายเหตุ
  (องค์การมหาชน)

  999+
  views

 • ศก

  ย่อมาจาก
  จังหวัดศรีสะเกษ

  999+
  views

 • ศก.

  ย่อมาจาก
  เศรษฐกิจ

  999+
  views

 • ศก.

  ย่อมาจาก
  กรมศุลกากร

  999+
  views

 • ศก.

  ย่อมาจาก
  ด่านศุลกากร

  999+
  views

 • ศชช.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

  999
  views

 • ศตจ.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

  999+
  views

 • ศธ

  ย่อมาจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ

  999+
  views

 • ศนท.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ศบอ.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

  999+
  views

 • ศป.

  ย่อมาจาก
  สำนักงานศาลปกครอง

  999+
  views

 • ศปช.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ

  998
  views

 • ศปภ.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  999+
  views

 • ศฝก.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง

  999+
  views

 • ศฝช.

  ย่อมาจาก
  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

  999+
  views