อักษรย่อ หมวด ราชการ

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ราชการ
  1. อส.

    ย่อมาจาก กองอาสารักษาดินแดน