อักษรย่อ - หมวด ป

(หน้า 1/6)

 • 1 ปต.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • 2 ปต.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่สอง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ป.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล

  999+
  views

 • ป.

  ย่อมาจาก
  เปรียญ

  999+
  views

 • ป.

  ย่อมาจาก
  ภาษาปาลิ หรือภาษาบาลี
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ป.

  ย่อมาจาก
  ประถมศึกษา

  999+
  views

 • ป.

  ย่อมาจาก
  ปืนใหญ่

  999+
  views

 • ป.กท.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน

  999+
  views

 • ป.กศ.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

  999+
  views

 • ป.กศ.สูง

  ย่อมาจาก
  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

  999+
  views

 • ป.จ.

  ย่อมาจาก
  ปฐมจุลจอมเกล้า
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • ป.จ.ว.

  ย่อมาจาก
  บันทึกประจำวัน
  หมายเหตุ
  (ตำรวจ)

  999+
  views

 • ป.จ.ว.

  ย่อมาจาก
  ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • ป.ช.

  ย่อมาจาก
  ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • ป.ธ.

  ย่อมาจาก
  เปรียญธรรม

  999+
  views

 • ป.บส.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

  999+
  views

 • ป.ป.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม

  999+
  views

 • ป.ป.ก.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมเกษตรกรรม

  999+
  views

 • ป.ป.ช.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  999+
  views

 • ป.ป.ช.

  ย่อมาจาก
  ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง

  999+
  views