ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ป

อักษรย่อ - หน้า 1/6 มีดังรายการต่อไปนี้

1 ปต.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง

2 ปต.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่สอง

ป.

ย่อมาจาก ประถมศึกษา

ป.

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล

ป.

ย่อมาจาก เปรียญ

ป.

ย่อมาจาก ปืนใหญ่

ป.

ย่อมาจาก ภาษาปาลิ หรือภาษาบาลี

ป.กท.

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน

ป.กศ.

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ป.กศ.สูง

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

ป.จ.

ย่อมาจาก ปฐมจุลจอมเกล้า

ป.จ.ว.

ย่อมาจาก บันทึกประจำวัน

ป.จ.ว.

ย่อมาจาก ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ

ป.ช.

ย่อมาจาก ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ป.ธ.

ย่อมาจาก เปรียญธรรม

ป.บส.

ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ป.ป.

ย่อมาจาก ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม

ป.ป.ก.

ย่อมาจาก ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมเกษตรกรรม

ป.ป.ช.

ย่อมาจาก ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง

ป.ป.ช.

ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ