อักษรย่อ - หมวด ท

(หน้า 1/3)

 • 1 ทธ.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่ง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • 2 ทธ.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่สอง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ท.

  ย่อมาจาก
  ทะนานหลวง
  หมายเหตุ
  (หน่วยปริมาตร)

  935
  views

 • ท.จ.

  ย่อมาจาก
  ทุติยจุลจอมเกล้า
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • ท.จ.ว.

  ย่อมาจาก
  ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • ท.ช.

  ย่อมาจาก
  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • ท.ญ.

  ย่อมาจาก
  ทันตแพทย์หญิง
  หมายเหตุ
  (ปัจจุบันใช้ ทพญ.)

  999+
  views

 • ท.ด.

  ย่อมาจาก
  ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  906
  views

 • ท.ท.ท.

  ย่อมาจาก
  บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด

  999+
  views

 • ท.บ.

  ย่อมาจาก
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  999+
  views

 • ท.พ.

  ย่อมาจาก
  ทันตแพทย์ชาย
  หมายเหตุ
  (ปัจจุบันใช้ ทพ.)

  999+
  views

 • ท.ม.

  ย่อมาจาก
  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • ท.ม.

  ย่อมาจาก
  ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

  999+
  views

 • ท.ศ.

  ย่อมาจาก
  เหรียญทวีธาภิเศก
  หมายเหตุ
  (ปัจจุบันสะกดว่า เหรียญทวีธาภิเษก)

  999+
  views

 • ทก

  ย่อมาจาก
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  999+
  views

 • ทก.ด.

  ย่อมาจาก
  เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต

  658
  views

 • ทก.บ.

  ย่อมาจาก
  เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต

  696
  views

 • ทก.ม.

  ย่อมาจาก
  เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต

  999+
  views

 • ทกท.

  ย่อมาจาก
  ท่าอากาศยานกรุงเทพ

  999+
  views

 • ทต.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views