อักษรย่อ หมวด ต

จำนวนทั้งหมด 140 คำ - หน้า 2/6

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ต
 1. ต.น.อ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 2. ต.บ.

  ย่อมาจาก พระไตรปิฎกบาลี

 3. ต.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 4. ต.บ.ฑ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต จังหวัดปทุมธานี

 5. ต.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์

 6. ต.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 7. ต.ป.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

 8. ต.ป.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ

 9. ต.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี

 10. ต.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 11. ต.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตะคร้อพิทยา จังหวัดนครสวรรค์

 12. ต.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโตนดพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 13. ต.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

 14. ต.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

 15. ต.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 16. ต.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 17. ต.พ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตะแพนพิทยา จังหวัดพัทลุง

 18. ต.พ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

 19. ต.พ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร

 20. ต.พ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 21. ต.ม.

  ย่อมาจาก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

 22. ต.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

 23. ต.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรมิตร จังหวัดศรีสะเกษ

 24. ต.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง