อักษรย่อ หมวด ญ

จำนวนทั้งหมด 12 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ญ
 1. ญ.

  ย่อมาจาก หญิง

 2. ญ.

  ย่อมาจาก ภาษาญวน หรือ ภาษาเวียดนาม

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 3. ญ.

  ย่อมาจาก ภาษาญี่ปุ่น

  หมายเหตุ (พจนานุกรมบางเล่มที่ไม่อ้างถึงภาษาญวน)

 4. ญ.จ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จังหวัดสงขลา

 5. ญ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา

 6. ญ.ร.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

 7. ญ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

 8. ญ.ว.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา

 9. ญ.ว.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา

 10. ญ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา

 11. ญ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร

 12. ญิ.

  ย่อมาจาก ภาษาญี่ปุ่น

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)