อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 20/20

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน
 1. ช.น.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

 2. ช.น.พ.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒ จังหวัดชัยนาท

 3. ช.น.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยนาคำวิทยา จังหวัดอุดรธานี

 4. ช.น.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ จังหวัดนครนายก

 5. ช.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี

 6. ช.บ.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน จังหวัดปทุมธานี

 7. ช.บ.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี

 8. ช.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนช้างบุญวิทยา จังหวัดสุรินทร์

 9. ช.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จังหวัดนครพนม

 10. ช.บ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น

 11. ช.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี

 12. ช.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 13. ช.ป.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

 14. ช.ป.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 15. ช.ป.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี

 16. ช.ป.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 17. ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 18. ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 19. ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชำนิพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 20. ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี

 21. ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี

 22. ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

 23. ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องแคพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

 24. ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จังหวัดสุโขทัย