อักษรย่อ - หมวด ช

(หน้า 1/1)

 • ช.

  ย่อมาจาก
  ภาษาชวา
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  753
  views

 • ช.

  ย่อมาจาก
  ชาย

  604
  views

 • ช.ค.

  ย่อมาจาก
  ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

  999+
  views

 • ช.ค.บ.

  ย่อมาจาก
  เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

  999+
  views

 • ช.พ.ค.

  ย่อมาจาก
  การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา

  999+
  views

 • ช.ส.

  ย่อมาจาก
  เหรียญชัยสมรภูมิ

  999+
  views

 • ช.ส.ค.

  ย่อมาจาก
  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ชน

  ย่อมาจาก
  จังหวัดชัยนาท

  775
  views

 • ชบ

  ย่อมาจาก
  จังหวัดชลบุรี

  887
  views

 • ชพ

  ย่อมาจาก
  จังหวัดชุมพร

  920
  views

 • ชม

  ย่อมาจาก
  จังหวัดเชียงใหม่

  999+
  views

 • ชม.

  ย่อมาจาก
  ชั่วโมง

  999+
  views

 • ชย

  ย่อมาจาก
  จังหวัดชัยนาท

  611
  views

 • ชร

  ย่อมาจาก
  จังหวัดเชียงราย

  999+
  views

 • ชสท.

  ย่อมาจาก
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ชสพ.

  ย่อมาจาก
  ชุดสงครามพิเศษ

  674
  views