อักษรย่อ - หมวด จ

(หน้า 1/3)

 • ย่อมาจาก
  พป.

  816
  views

 • ย่อมาจาก
  พท.

  999+
  views

 • จ.

  ย่อมาจาก
  จังหวัด

  999+
  views

 • จ.

  ย่อมาจาก
  วันจันทร์

  999+
  views

 • จ.

  ย่อมาจาก
  ภาษาจีน
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • จ.จ.

  ย่อมาจาก
  จตุตถจุลจอมเกล้า
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • จ.จ.จ.

  ย่อมาจาก
  มหาจุฬาลงกรณ จุลจอมเกล้า
  หมายเหตุ
  (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

  999+
  views

 • จ.ช.

  ย่อมาจาก
  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • จ.ต.

  ย่อมาจาก
  จ่าอากาศตรี

  999+
  views

 • จ.ต.

  ย่อมาจาก
  จ่าตรี

  999+
  views

 • จ.ท.

  ย่อมาจาก
  จ่าโท

  999+
  views

 • จ.ท.

  ย่อมาจาก
  จ่าอากาศโท

  999+
  views

 • จ.ป.ร.

  ย่อมาจาก
  มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช
  หมายเหตุ
  (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

  999+
  views

 • จ.ม.

  ย่อมาจาก
  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
  หมายเหตุ
  (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

  999+
  views

 • จ.ม.

  ย่อมาจาก
  จดหมาย

  999+
  views

 • จ.ศ.

  ย่อมาจาก
  จุลศักราช

  999+
  views

 • จ.ส.ต.

  ย่อมาจาก
  จ่าสิบตรี
  หมายเหตุ
  (ทหารบก)

  999+
  views

 • จ.ส.ท.

  ย่อมาจาก
  จ่าสิบโท

  999+
  views

 • จ.ส.อ.

  ย่อมาจาก
  จ่าสิบเอก

  999+
  views

 • จ.อ.

  ย่อมาจาก
  จ่าเอก

  999+
  views