อักษรย่อ หมวด การศึกษา

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด การศึกษา
  1. นส.นฉพ.

    ย่อมาจาก นิสิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์/นิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

    หมายเหตุ ผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปัจจุบันใช้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม