อักษรย่อ - หมวด ก

(หน้า 1/10)

 • ก.

  ย่อมาจาก
  คำกริยา
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ก.

  ย่อมาจาก
  กรัม

  999+
  views

 • ก.ก.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  999+
  views

 • ก.ก.น.

  ย่อมาจาก
  กางเกงใน
  หมายเหตุ
  (ภาษาปาก)

  999+
  views

 • ก.ข.ค.

  ย่อมาจาก
  ก้างขวางคอ
  หมายเหตุ
  (ภาษาปาก)

  999+
  views

 • ก.ข.ค.

  ย่อมาจาก
  ง่ายหรือเบื้องต้น เทียบมาจาก ABC

  999+
  views

 • ก.ค.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการคุรุสภา

  999+
  views

 • ก.ค.

  ย่อมาจาก
  กรกฎาคม

  999+
  views

 • ก.ค.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการข้าราชการครู

  999+
  views

 • ก.จ.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  999+
  views

 • ก.ช.น.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่

  849
  views

 • ก.ฌ.

  ย่อมาจาก
  องค์การการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล

  999+
  views

 • ก.ต.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการตุลาการ
  หมายเหตุ
  (กระทรวงยุติธรรม)

  999+
  views

 • ก.ต.ช.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

  999+
  views

 • ก.ตง.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  หมายเหตุ
  (ปัจจุบันใช้ คตง.)

  999+
  views

 • ก.ตร.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

  999+
  views

 • ก.ท.

  ย่อมาจาก
  ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.

  999+
  views

 • ก.ท.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

  999+
  views

 • ก.น.ช.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

  999+
  views

 • ก.บช.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

  999+
  views