เขียนเสือให้วัวกลัว

สุภาษิตไทย

ความหมาย ขู่ให้กลัว

1

ความหมาย ทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม

2