ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

    ความหมาย น้ำลึกเป็นเรื่องรูปธรรม เราหาวัตถุมาวัดได้ แต่น้ำใจเป็นเรื่องนามธรรม ไม่มีเครื่องวัด

    สุภาษิตไทย