ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

สุภาษิตไทย

ความหมาย ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง แบบหน้าไหว้ หลังหลอก

1