สำนวนไทย

ไม่ดูดำดูดี

หมายถึง เอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.ไม่ดูดำดูดี หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย